Egzekucja z majątku małżonka dłużnika.

Sed augue ipsum egestas nec

Prowadzenie egzekucji jest możliwe wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego. Zgodnie z zasadą wyrażoną w Kodeksie postępowania cywilnego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego dłużnika oraz z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzonej przez niego działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

W wielu sytuacjach takie ograniczenie dotyczące prowadzenia egzekucji może znacząco utrudnić spłatę wierzyciela. Podczas gdy majątek wspólny małżonków byłby wystarczający do spłaty zadłużenia wynikającego z tytułu wykonawczego.

Rozwiązaniem tego problemu może być uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem do majątku objętego wspólnością majątkową na podstawie art. 787 k.p.c.

Uzyskanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika znacząco rozszerzy możliwość egzekwowania należności wynikających z tytułu wykonawczego. Wierzyciel będzie mógł w takim wypadku prowadzić egzekucję z majątku osobistego dłużnika, składników majątkowych wymienionych w art. 7761 k.p.c. oraz z majątku wspólnego małżonków. Nie będzie natomiast mógł zaspokoić się ze składników majątku osobistego małżonka dłużnika, przeciwko któremu uzyskał klauzulę wykonalności.

Dla uzyskania klauzuli wykonalności na małżonka konieczne jest wykazanie dokumentem publicznym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonką dłużnika.

Należy przy tym podkreślić, że nie ma osoba zaciągająca zobowiązanie nie ma obowiązku uzyskania na nie zgody małżonka, poza sytuacjami określonymi w art. 37 § 1 k.r.o. Dlatego też należy każdorazowo zadbać, żeby małżonek zaciągającego zobowiązanie wyraził na nie zgodę składając podpis na dokumencie będącym jego podstawą lub wyraził zgodę na osobnym dokumencie.