Wypowiedzenie umowy na czas określony po nowelizacji k.p.

2

Wprowadzona z dniem 22 lutego 2016 roku nowelizacja Kodeksu Pracy znacząco zmieniła zasady zatrudnienia opartego na umowie o pracę na czas określony. Kluczową zmianą jest m.in. wprowadzenie w art. 36 § 1 Kodeksu Pracy okresu wypowiedzenia dla tego typu umów, uzależnionego od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Jest to rozwiązanie analogiczne do sposobu wypowiadania umów o pracę na czas nieokreślony.

Na tle nowej regulacji pojawia się jednak wątpliwość, czy przy ustalaniu okresu wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony, zawartych w dniu 22 lutego 2016 roku lub po tej dacie, należy uwzględnić wszystkie okresy zatrudniania pracownika u danego pracodawcy, sumując również okresy zatrudnienia przypadające przed zmianą Kodeksu Pracy? Kwestia ta nie została bowiem rozstrzygnięta na gruncie przepisów przejściowych ustawy nowelizującej.

Wątpliwości rozwiało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej stwierdzając, że „w przypadku umów o pracę na czas określony zawieranych od 22 lutego 2016 roku uwzględnieniu będą podlegały wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także okresy zatrudnienia przypadające przed zmianami”. Uzasadniając swoje stanowisko MPiPS podkreśliło, że inna jest sytuacja pracodawcy, który stosując się do obowiązujących przepisów art. 33 k.p., wypowiada umowę o pracę na czas określony pracownikowi zatrudnionemu przed zmianą przepisów, a inna pracodawcy, który zatrudnia pracownika na podstawie takiej umowy już po zmianie przepisów ze świadomością, że przy wypowiadaniu tej umowy stosowany będzie art. 36 k.p.

Powyższe oznacza, że ustalając okres wypowiedzenia dla danego pracownika, zatrudnionego po wejściu w życie przepisów nowelizujących, zaliczyć należy wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Do zakładowego stażu pracy wliczony zostanie również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23[1] k.p. lub wynika z odrębnych przepisów.