Zgoda inwestora konieczna czy nie?

Cras ultricies mi 1

Art. 6471 § 2  Kodeksu Cywilnego  przewiduje przedstawienie inwestorowi przez wykonawcę umowy z podwykonawcą oraz określa skutki przewidzianego w nim zachowania się inwestora po przedstawieniu mu tego dokumentu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót.

Powołany przepis stanowi, że „Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.”

Przewiduje się zatem dwie formy wyrażenia zgody przez inwestora czynną i bierną. W judykaturze wyrażono stanowisko, że nie ma znaczenia okoliczność, kto przedstawił umowę z dokumentacją inwestorowi (wykonawca, czy inny podmiot), ponieważ wystarczy nawet wiedza inwestora o ich treści, wynikająca także z innych źródeł, np. wiedza o podwykonawcy i zakresie wykonywanych przez niego robót.

Natomiast w uchwale Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 29 kwietnia 2008 r. III CZP 6/08 stwierdzono, że zgoda ta może być wyrażona przez każde zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny; niezależnie od tego zgodę uważa się za wyrażoną w razie ziszczenia się przesłanek określonych w art. 6471 § 2 zdanie drugie k.c.

Do czego jest ona potrzebna? Jest to ochrona podwykonawcy, która wyraża się w przyjęciu solidarnej odpowiedzialności inwestora wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Podwykonawca ma zatem niejako podwójną ochronę.

Co ciekawe wyroku z dnia 20 czerwca 2007 r. sygn. akt II CSK 108/07  Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że zgoda inwestora jest jedynie jedną z przesłanek powstania jego solidarnej z wykonawcą odpowiedzialności wobec podwykonawcy (…), w piśmiennictwie wyrażono jeszcze znacznie dalej idące stanowisko, że solidarna z wykonawcą odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy wynika z samego faktu wykonania robót przez podwykonawcę na rzecz inwestora i nie jest ona zależna od zgody inwestora na zawarcie umowy z podwykonawcą, ponieważ to inwestor jest wyłącznym recypientem tych robót i dlatego uzasadniona jest zawsze jego odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia za ich wykonanie.

Mimo, tak pozytywnych wniosków wyłaniających się z powyższego, warto dla własnego bezpieczeństwa mieć zgodę inwestora na piśmie przed zawarciem umowy podwykonawczej lub przystąpić do robót po upływie 14 dni od przedłożenia umowy Inwestorowi, tj. wtedy kiedy  upłynie czas na złożenie zastrzeżeń lub sprzeciwu, dochowując obowiązku informacyjnego.