ZUS od kontraktów menadżerskich.

Vivamus elementum semper 1

17 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. akt III UZP 2/15 podjął uchwałę udzielając odpowiedzi na pytanie

„Czy tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menadżerski) w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest prowadzenie tej działalności (art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r.; poz. 1442 ze zm.), czy umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy)?”.

Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi, że:

„Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych)”.

Jednocześnie SN nadał uchwale moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały (czyli od 17 czerwca 2015 r.). Nadanie danej uchwale takiej mocy oznacza, że wiąże ona Sąd Najwyższy nie tylko w tej sprawie, w której została podjęta, ale także w innych rodzajowo jednorodnych sprawach.

Odpowiedź jakiej udzielił SN jest niekorzystna dla członków zarządu pozostających poza stosunkiem powołania na kontraktach menadżerskich, bowiem umowa taka będzie oskładkowana jako umowa zlecenia. Fakt prowadzenia przez menedżera pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie miał w tym przypadku żadnego znaczenia prawnego.

Jakie są skutki tej uchwały? Zmieni się podstawa obliczenia składek emerytalnych i rentowych oraz podmiot, który te składki będzie odprowadzał. Podstawą obliczenia składki będzie wartość uzyskiwanych przychodów z tytułu zawartego przez strony kontraktu menedżerskiego, można zaryzykować stwierdzenie, że w większości przypadków składki te będą dużo wyższe, niż składki, które menedżerowie odprowadzaliby do ZUS jako typowi przedsiębiorcy.